REGULAMIN - OSADA ZAŁUŻ

 

REGULAMIN - OSADA ZAŁUŻ

§ 1 ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z poszczególnych obiektów wchodzących w skład Osady Załuż, w celu zapewnienia ogólnego porządku oraz bezpieczeństwa Gości Osady, a także ich mienia.
 2. Regulamin jest wiążący dla wszystkich osób przebywających na terenie Osady Załuż.
 3. Domki wynajmowane są w rozliczeniu dobowym. Przyjmuje się, że doba rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 10:00 następnego dnia. Jeżeli Najemca nie zwolni domku do godziny 10:00 będzie to podstawą do naliczenia opłaty za następną dobę, co nie stanowi gwarancji przedłużenia najmu do kolejnego dnia.
 4. Do czynności zameldowania na terenie Osady Załuż niezbędne jest podpisanie umowy wynajmu.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza czas określony w dniu przybycia należy zgłosić  najpóźniej do godziny 09:30 dnia, w którym upływa termin najmu domku.Zarządzający Osadą może nie uwzględnić życzenia Najemcy przedłużenia pobytu na terenie Osady Załuż w przypadku braku wolnych miejsc.
 6. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefonicznie, mailowo, itp.) należy potwierdzić wpłacając  na wskazane konto zadatek w wysokości 20% wartości całego pobytu. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji wstępnej. Zadatek nie podlega zwrotowi, możliwa jest jedynie zmiana terminu pobytu.
 7. Wpłata zaliczki przez Najemcę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
 8. Osada Załuż zastrzega sobie mozliwość zażądania kaucji zwrotnej za wynajmowany domek, która stanowi formę zabezpieczenia. Po zakończonym pobycie, w przypadku nie stwierdzenia żadnych usterek w domku oraz w innych obiektach wchodzących w skład Osady Załuż, kaucja zostaje zwrócona Najemcy w całości. Kwota kaucji może wynieść maksymalnie 200 zł.
 9. Należność za cały pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniona zostanie kwota zadatku wpłaconego  w momencie rezerwacji).
 10. Przy odebraniu kluczy do domku należy bezwzględnie poinformować o ilości osób, jakie będą przebywać  w danym domku przez cały okres pobytu.
 11. Skrócenie pobytu z przyczyn nie leżących po stronie Osady Załuż nie skutkuje zwrotem kwoty za niewykorzystany okres wynajmu.
 12. Rezygnacja z przyjazdu w zarezerwowanym terminie nie skutkuje zwrotem wpłaconego zadatku.
 13. Na terenie Osady Załuż w godzinach 22:00 – 06:00 obowiązuje cisza nocna.
 14. Wymiana bielizny pościelowej w domkach odbywa każdorazowo po wymeldowaniu Najemcy. W przypadku dłuższych pobytów bieliznę pościelową zmienia się co 7 dni lub na każdorazowe życzenie Najemcy, ale nie częściej niż raz na 3 doby. Wymiana bielizny pościelowej odbywa się pod nieobecność Najemcy, a w jego obecności jedynie na jego wyraźne żądanie.
 15. Najemca nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 16. Osoby nie zameldowane w jednym z domków należących do Osady Załuż nie mogą przebywać na terenie Osady w czasie trwania ciszy nocnej.
 17. Podczas pobytu obowiązkowe jest segregowanie odpadów. W wyznaczonym miejscu znajdują się odpowiednio oznaczone pojemniki i worki na odpady.
 18. Osada Załuż zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu (bez zwrotu zapłaconej kwoty) Najemcom nie przestrzegającym niniejszego Regulaminu oraz  w sposób rażący zakłócającym wypoczynek innych osób.
 19. Osada Załuż zastrzega sobie prawo do odmowy ponownego przyjęcia Gościa, który w trakcie poprzedniego pobytu na terenie Osady rażąco naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, szczególności gdy wyrządził szkodę w mieniu Osady lub mieniu pozostałych Gości, bądź na osobie Gościa Osady, pracownika Osady, albo w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Osady.
 20. W dniu wyjazdu domek należy zdać posprzątany.
 21. Przedmioty pozostawione przez Wynajmującego po opuszczeniu Osady w domku lub na terenie innego obiektu wchodzącego w skład Osady, zostaną przechowane przez Recepcję przez okres 30 dni od dnia wymeldowania. Po upływie tego terminu przedmioty te zostaną komisyjnie zniszczone przez pracowników Osady.

§ 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POBYTU NA TERENIE OSADY ZAŁUŻ

 1. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 2. Ze względu na fakt, iż domki zbudowane są z drewna, należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad ochrony przeciwpożarowej.
 3. W celu zapewnienia osobom przebywającym na terenie Osady bezpieczeństwa, ze względu na wymagania zasad ochrony przeciwpożarowej, w domkach zabrania się używania bez zgody Właściciela jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie znajdujących się na wyposażeniu domku i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe.
 4. Grillowanie jest dozwolone tylko i wyłącznie w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Obowiązuje bezwzględny zakaz grillowania na tarasach.
 5. Parkowanie na terenie Osady Załuż dozwolone jest tylko i wyłącznie w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach.
 6. Na teren Osady nie wolno wprowadzać psów ras uznanych za niebezpieczne oraz innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.
 7. W czasie poruszania się przez Najemcę po terenie Osady ze zwierzęciem, powinno ono być prowadzone na smyczy, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcu.

§ 3 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Najemcy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia czy zniszczenia w domkach powstałe z ich winy.
 2. Najemcy przywożący ze sobą zwierzęta, ponoszą wszelką odpowiedzialność za spowodowane przez nie szkody. Zwierzęta nie mogą spać ani przebywać na łóżkach. W przypadku zanieczyszczenia przez zwierzę terenu Osady, właściciel zobowiązany jest do usunięcia zanieczyszczenia.
 3. Przy opuszczaniu domku w trakcie pobytu obowiązuje zamykanie okien oraz drzwi na klucz. Osada Załuż nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne Wynajmujących powstałe w efekcie nie przestrzegania zasad niniejszego artykułu.
 4. Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci na terenie Osady Załuż odpowiadają rodzice lub opiekunowie
 5. Osada Załuż nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, wartościowe przedmioty, czy pieniądze pozostawione w domku. Osada nie ponosi również odpowiedzialności za samochody zaparkowane na terenie Osady, a Najemca ma świadomość, iż parkingi oddane do dyspozycji Gości nie są strzeżone.
 6. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem klucza do domku, który wynajmuje.

§ 4 ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KAJAKÓW

 1. Młodzież do lat 18 może płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 2. Każdy wypożyczający sam ocenia swoje umiejętności obchodzenia się ze sprzętem i poruszania się na wodzie i zgodnie z własną oceną podejmuje decyzje do podjęcia bądź kontynuacji spływu. Osada Załuż nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe z przyczyn leżących po stronie wypożyczającego.
 3. Osada Załuż nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się wypożyczających na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób. Osada Załuż nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki; śmierć i inne zdarzenia podczas korzystania z naszego sprzętu.
 4. Osada Załuż odpowiedzialna jest za właściwy stan techniczny wypożyczanego sprzętu.
 5. Wypożyczający ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony sobie sprzęt i akcesoria kajakowe (wiosła, kamizelki asekuracyjne).
 6. Osoby wypożyczające sprzęt zarówno indywidualnie jak i organizatorzy spływów zobowiązani są zapewnić pozostałe warunki bezpieczeństwa takie jak: właściwe korzystanie ze sprzętu, zachowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, ewentualnie wykupienie ubezpieczenia NW.
 7. Zastrzega się prawo wydania odmowy sprzętu w przypadku stwierdzenia, że wypożyczający znajduje się pod wpływem alkoholu oraz wnoszenia alkoholu do kajaku.
 8. Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
 9. Rezerwacja i wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczna z akceptacją powyższych warunków.
 10. Każdy klient wypożycza sprzęt wodny na własną odpowiedzialność 

  

§ 5 ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z QUADÓW

Należy pamiętać, że prowadzenie pojazdu czterokołowego różni się w zasadniczy sposób od kierowania samochodem czy motocyklem. Pamiętaj, że niewłaściwa eksploatacja pojazdu może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet spowodować śmierć.

 1. Pojazd czterokołowy QUAD – przeznaczony jest do celów rekreacyjnych.
 2. Do korzystania ze sprzętu niezbędne jest uiszczenie opłaty oraz okazanie dokumentu tożsamości 
 3. Prowadzący pojazd nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 4. Prędkość jazdy powinna być dostosowana do warunków pogodowych i umiejętności kierowcy Jazda ze zbyt wysoką prędkością nie dostosowaną do umiejętności i warunków terenowych może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i zwiększa ryzyko wypadku.
 5. Każdy z pasażerów ma obowiązek korzystać z kasku ochronnego, odpowiedniego stroju oraz obuwia 
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilno prawną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane podczas użytkowania wynajętego pojazdu.
 7. Każdy klient wypożycza sprzęt na własną odpowiedzialność 
 8. Osada Załuż nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie wypożyczających podczas jazdy
 9. Osada Załuż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na życiu i zdrowiu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w treści niniejszego Regulaminu mają zastosowanie właściwe przepisy:
 • Kodeksu Cywilnego
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami)

Życzymy udanego pobytu!

Osada Załuż

Załuż, dnia 1 marca 2013 r.